Leidse begroting 2018 aangeboden aan gemeenteraad

Leidse begroting 2018 aangeboden aan gemeenteraad

Wethouder Marleen Damen (Financiën) heeft de vierde en laatste programmabegroting van het huidige college van B en W aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Margreet van Wijk – Meijer. In deze begroting zijn de beleidswijzigingen en financiële aanpassingen verwerkt die eerder dit jaar in de kaderbrief waren vastgelegd. In de programmabegroting is dus in navolging van de kaderbrief, geld gereserveerd voor investeringen in belangrijke sportaccommodaties en voor minimabeleid en jeugdhulp.

De meerjarenbegroting is sluitend en de concernreserve blijft op peil. Deze komt in 2021 uit op €31 miljoen, 1 miljoen boven de afgesproken 30 miljoen.
Marleen Damen (Financiën): “De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de uitvoering van de plannen uit het collegeprogramma. En ook in 2018 wordt er weer veel geïnvesteerd in de stad. De financiën houden we daarbij met deze begroting goed op orde”.

Leiden zit op veel terreinen in de lift. De groei van de bevolking overtreft de verwachtingen. Begin 2014 telde de stad 118.811 inwoners. Volgens bevolkingsprognoses zouden daar in drie jaar tijd 427 mensen bij komen. Het werden er 4.942, meer dan tien keer zo veel. In de begroting voor 2018 gaat het college al uit van 126.422 inwoners.

Zoals in het bestuursakkoord is afgesproken verlaagt het college de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningeigenaren in 2018 opnieuw met 1,5 %. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen alleen trendmatig.

Het programma Binnenstad (jaarlijks € 421.000) en de Wijkregie en wijkgericht werken, waaronder Wijkbeheer (jaarlijks € 600.000) worden voortgezet. De voorgenomen investeringen volgens het MIP (MeerjarenInvesteringsProgramma) - voor onder andere bereikbaarheid, zoals de Leidse Ring Noord - bedragen rond de € 380 miljoen voor de komende vier jaar.

Het gemeentelijke programma Kennisstad loopt door in 2018. Over voortzetting daarna zal het nieuwe college besluiten. Dit geldt ook voor het programma duurzaamheid, dat tot 2020 doorloopt.

In deze begroting trekt het college voor 2018 ruim 1,5 miljoen extra uit voor minimabeleid en voor uitvoering van de Participatiewet. Zoals ook in de kaderbrief afgesproken, bevat de begroting (van 2019 t/m 2020) € 3,9 miljoen extra voor jeugdhulp. Het college wil de uitgaven aan jeugdhulp beperken tot het budget dat Leiden op basis van het landelijke verdeelmodel voor de jeugdzorg ontvangt. Het college verwacht dat preventiemaatregelen ertoe zullen leiden dat dit doel eind 2020 bereikt kan worden. Voorwaarde is wel dat het Rijk niet verder bezuinigt.

Leiden vormt samen met andere gemeenten één stedelijk gebied. In het beleidsakkoord schreef het college dat Leiden bij voorkeur samen optrekt met de vier andere gemeenten in de Leidse regio: Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. In 2016 werd de gezamenlijke toekomstvisie 2027 vastgesteld. De organisatie van regionale samenwerking zal bij de start van de nieuwe raadsperiode opnieuw bestuurlijke aandacht vergen.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.