Afval: Meer scheiden in Leiden

Afval: Meer scheiden in Leiden

76 kilo minder

Het afvalbeleid is vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De gemeente kiest voor scheiding van plastic, metaal en drankenkartons na inzameling van het huishoudelijk restafval en een extra papiercontainer aan huis bij laagbouw. Hiermee wil de gemeente in 2022 minimaal 50% van het afval gescheiden inzamelen.

Leiden wil aanzienlijk minder huishoudelijk afval produceren, zwerfafval terugdringen en hergebruik bevorderen. Met een scheidingspercentage van 33% (2015) zit Leiden iets onder het gemiddelde van vergelijkbare steden. Het scheiden van afval kan en moet dus veel beter. Daarom kiest Leiden voor een afvalaanpak met de meest gunstige uitkomst qua scheidingsresultaat, gebruikersgemak en aanvaardbare maatschappelijke kosten. De gemeente zet met name in op de afval waar een gescheiden inzameling de meeste CO2 reductie oplevert: plastic, metaal en drankenkartons, papier en karton en textiel.

76 kilo minder
In het afvalbeleid dat nu voor inspraak is vrijgegeven staat beschreven hoe Leiden de komende jaren met afval om wil gaan. Met een pakket aan maatregelen wil de gemeente Leiden dat de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar daalt van 249 kg in 2015 naar 185 kg in 2020 en 175 kg in 2022.

Papier, plastic, metaal en drankenkartons
In 2022 wil Leiden het scheidingspercentage verhogen naar 50%. Daarom kiest Leiden voor een betere scheiding van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). De duurzame verwerking hiervan neemt in het nieuwe beleid een belangrijke plaats in. Omdat de technieken voor na scheiding van PMD uit het restafval (na inzameling) inmiddels zeer sterk zijn verbeterd, is in het afvalbeleid gekozen voor na-scheiding van PMD voor het huishoudelijk afval in de hele stad. Huishoudens die nu een mini-container hebben, krijgen een extra container. Deze minicontainer is voor de inzameling van papier aan huis.

Aanvullende maatregelen
Aanvullend doet de gemeente meer om de komende jaren afval te reduceren en CO2 te besparen. Voorbeelden hiervan zijn: gerichte educatie over afval, afvalvermindering en afvalscheiding vanuit het principe ‘afval is grondstof’; het stimuleren van huis-aan-huis inzameling van textiel (de papier- en textiel(wijk)containers in de stad blijven bestaan) en er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een tweede milieustraat voor grof huishoudelijk afval en een onderzoek naar de mogelijkheid tot na-scheiden van het ingezamelde grofvuil.

De nota afvalbeleid ligt van 11 oktober 2017 tot 21 november 2017 ter inzage en wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. De maatregelen uit het geactualiseerde kaderstellend afvalbeleid worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.